Tuesday, October 16, 2012

சப்தக்கன்னிகள் தொடர்ச்சி .....


3.கௌமாரி

கவுமாரி. கவுமாரன்என்றால்குமரன். குமரன்என்றால்முருகக்கடவுள். ஈசனும், உமையாலும்அழிக்கஇயலாதவர்களைஅழித்தவர்தான்குமரக்கடவுள்எனப்படும்முருகக்கடவுள். முருகனின்அம்சமேகவுமாரி.

இவளுக்குசஷ்டி, தேவசேனாஎன்றவேறுபெயர்களும்உண்டு. மயில்வாகனத்தில்வருபவள். அஷ்டதிக்கிற்கும்அதிபதிஇவளே. கடலின்வயிறுகிழியுமாறுவேற்படையைச்செலுத்தியசக்திஇவள். இவளைவழிபட்டால், குழந்தைச்செல்வம்உண்டாகும். இளமையைத்தருபவர்


தியானசுலோகம்

அங்குசம் தண்ட கட்வாங்கெள பாசாம்ச தததீகரை
பந்தூக புஷ்ப ஸங்காசா கவுமாரீ காமதாயினி
பந்தூக வர்ணாம் கரிகஜாம் சிவாயா
மயூர வாஹாம்து குஹஸ்ய சக்திம்
ஸம் பிப்ரதீம் அங்குச சண்ட தண்டெள
கட்வாங்கர செள சரணம் ப்ரபத்யே!

மந்திரம்

ஓம் கெளம் கெளமார்யை நம:
ஓம் ஊம் ஹாம் கெளமாரீ கன்யகாயை நம:

காயத்ரிமந்திரம்

ஓம் சிகி வாஹனாயை வித்மஹே
சக்தி ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ: கெளமாரி ப்ரசோதயாத்.


4.வைஷ்ணவி

அம்பிகையின்கைகளில்இருந்துபிறந்தவள்வைஷ்ணவி. இவள்விஷ்ணுவின்அம்சம். கருடனைவாகனமாககொண்டவள். வளமானவாழ்வுதருபவர். சகலசவுபாக்கியங்கள்,செல்வவளம்அனைத்தையும்தருபவளேவைஷ்ணவி. குறிப்பாகதங்கம்அளவின்றிகிடைத்திடவைஷ்ணவிவழிபாடுமிகஅவசியமாகும்.


விஷ்ணுவின்சக்தியானஇவர்நீலநிறமானவர். ஆறுகரங்களைக்கொண்டிருப்பார். வலதுகரங்களில்ஒன்றுவரதமுத்திரையிலிருக்கும். மற்றையகரங்களில்கதா, தாமரைஎன்பனகாணப்படும். இடதுகரங்களில்ஒன்றுஅபயமுத்திரையினைக்காட்டுவதாகவும்மற்றையனசங்கு, சக்கரம்ஏந்தியவாறும்காணப்படும். வைஷ்ணவிஅழகியகண்களையும், முகத்தினையும், மார்பினையும்கொண்டிருப்பார். மஞ்சள்ஆடைஅணிந்திருப்பார். விஷ்ணுவிற்குரியஆபரணங்களைஅணிந்துகருடனைவாகனமாகவும்கொடியாகவும்கொண்டிருப்பார்.

தியானசுலோகம்

சக்ரம் கண்டாம் கபாலம்ச சங்கம்ச தத்திகண:
தமால ச்யாமளா த்யேயோ வைஷ்ணவி விப்ரமோஜ்வகை.

மந்திரம்

ஓம் வை வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் ரூம் ஸாம் வைஷ்ணவீ கன்யகாயை நம:

காயத்ரிமந்திரம்

ஓம் ச்யாம வர்ணாய வித்மஹே
சக்ர ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ வைஷ்ணவி ப்ரசோதயாத்

5.வாராஹி
பன்றி முகத்தோடுகாட்சியளிப்பவள். இவள்அம்பிகையின்முக்கியமந்திரியாகவிளங்குகிறாள். வராஹம்எனப்படும்பன்றியின்அம்சமானதுவிஷ்ணுவின்அவதாரங்களில்ஒன்றாகும். இவளுக்கும்மூன்றுகண்கள்உண்டு. இதுசிவனின்அம்சமாகும்.

அம்பிகையின்அம்சமாகபிறந்ததால், இவள்சிவன்,ஹரி,சக்திஎன்றமூன்றுஅம்சங்களைக்கொண்டவளாவாள். எதையும்அடக்கவல்லவள். சப்தகன்னிகைகளில்பெரிதும்வேறுபட்டவள். மிருகபலமும்,தேவகுணமும்கொண்டஇவள்பக்தர்களின்துன்பங்களைதாங்கிக்காப்பவள். பிரளயத்தில்இருந்துஉலகைமீட்டவளாகச்சொல்லப்படுகின்றாள். எருமையைவாகனமாகஉடையவள்.

கலப்பை, உலக்கைஆகியவற்றைப்பின்னிருகரங்களில்தாங்கிஅபயவரதம்காட்டுவாள். லலிதாம்பிகையின்படைத்தலைவிஇவளே. தண்டினிஎன்றபெயருடன்சிம்ஹவாஹினியாய்க்காட்சிகொடுப்பாள். இவளைவணங்குவோர்வாழ்வில்சிக்கல்கள், தடைகள், தீராதபகைகள்தீரும்.

வராகமூர்த்தியின்சக்தி. கறுப்புநிறமானவர். பன்றியின்பன்றியின்முகத்தினைஒத்தமுகத்தினையும்பெரியவயிற்றினையும்கொண்டிருப்பார். இவருக்குஆறுகரங்கள்காணப்படும். வலதுகரங்களில்ஒன்றுவரதமுத்திரையிலிருக்கும். மற்றையனவற்றில்தண்டம், வாள்என்பனஇடம்பெற்றிருக்கும். இடதுகரங்களில்ஒன்றுஅபயமுத்திரையினைக்காட்டமற்றையனகேடயம், பாத்திரம்என்பனவற்றினைஏந்தியவாறுகாணப்படும். இவர்எருமையைவாகனமாகக்கொண்டிருப்பார்.

தண்டநாதவராகிபொன்னிறமானவர். பன்றியின்முகத்தினைஒத்தமுகத்தைக்கொண்டிருப்பார். இவரதுகரங்களில்சங்கு, சக்கரம், கலப்பை, உலக்கை, பாசம், அங்குசம், தண்டம்என்பனகாணப்படும். இருகரங்கள்அபய, வரதமுத்திரையிலிருக்கும்.

சுவப்ன வராகிமேகநிறமானவர். மூன்றுகண்களைக்கொண்டிருப்பார். பிறைச்சந்திரனைச்சூடியிருப்பார். வாள், கேடயம், பாசம், அரிவாள்என்பனகரங்களில்இடம்பெற்றிருக்கும். இருகரங்கள்அபய, வரதமுத்திரையிலிருக்கும்.

சுத்த வராகிநீலநிறமானவர். பன்றியின்முகத்தினைஒத்தமுகத்தினைக்கொண்டவர். வெண்மையானபற்கள்வெளியேநீட்டப்பட்டவாறிருக்கும். தலையில்பிறைச்சந்திரனைச்சூடியிருப்பார். சூலம், கபாலம், உலக்கை, நாகம்என்பனகரங்களிற்காணப்படும்.


தியானசுலோகம்

முசலம் கரவாளம்ச கேடகம் தத்தீஹலம்
கனரர் சதுர்பிர் வாராஹி த்யேயாகா லக்னச்சவி:

மந்திரம்
ஓம் வாம் வாராஹி நம:
ஓம் வ்ரூம் ஸாம் வாராஹி கன்யகாயை நம:

காயத்ரிமந்திரம்

ஓம் ச்யாமளாயை வித்மஹே
ஹல ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ வாராஹி ப்ரசோதயாத்


6.இந்திராணி

இந்திரனின்அம்சம். கற்பகமலர்களைகூந்தலில்சூடியவள். யானைஇவளதுவாகனம். சொத்துசுகம்தருபவர். தன்னைவழிபடுபவர்களின்உயிரைப்பேணுவதும், அவர்களுக்குநல்லவாழ்க்கைத்துணையைஅமைத்துத்தருவதிலும், மிகவும்தலைசிறந்தஅதேசமயம்முறையானகாமசுகத்தைத்தருவதும்இவளே!.

மணமாகாதஆண்கள்இவளைவழிபட்டால், அவர்கள்மிகச்சிறந்தமனைவியையும், கன்னிப்பெண்கள்இவளைவழிபட்டால், மிகப்பொருத்தமானகணவனையும்அடைவார்கள்.

இந்திரனின்சக்தியானஇவள்ரத்னமகுடம்தரித்தவள். பொன்னிறமேனிஉடையவள். நாற்கரத்தினள். சக்திஆயுதமும், வஜ்ராயுதமும்தாங்கிஅபயகரம்காட்டுவாள். சத்ருபயம்போக்குபவள். மாகேந்திரிஎன்றபெயரையும்கொண்டவள்.

இவரது வாகனமாகவும், கொடியாகவும்யானைஇடம்பெற்றிருக்கும்.

தியானசுலோகம்
அங்குஸம் தோமரம் வித்யுத் குலசம் பிப்ரதீசரை
இந்திர நீல நிபேந்திராணி த்யேயா ஸர்வஸம் ருத்திதர:

மந்திரம்

ஓம் ஈம் இந்திராண்யை நம:
ஓம் ஐம் சம் இந்திராணி கன்யகாயை நம:

காயத்ரிமந்திரம்

ஓம் ச்யாம வர்ணாயை வித்மஹே
வஜ்ர ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ ஐந்திரீ ப்ரசோதயாத்.

7.சாமுண்டி

ஈஸ்வரனின்நெற்றிக்கண்ணிலிருந்துதோன்றியபத்திரகாளியானவள், தனதுகோரமானமுகத்தைமாற்றிசாமுண்டியாகஆனவள். இவள்தனதுஆறுசகோதரிகளுடன்சேர்ந்துதாருகன்என்றஅரக்கனைஅழித்தாள்.

பதினாறுகைகள், பதினாறுவிதமானஆயுதங்கள், மூன்றுகண்கள், செந்நிறம், யானைத்தோலால்ஆனஆடையைஅணிந்திருப்பவள். சப்தகன்னிகைகளில்முதலில்தோன்றியவள்இவளே! சப்தகன்னிகைகளில்சர்வசக்திகளையும்கொண்டிருப்பவள். மனிதர்களுக்குமட்டுமல்ல; தேவர்களுக்கேவரங்களைஅருளுபவள்இவளே!

இவளை வழிபட்டால்,எதிரிகளிடமிருந்துநம்மைக்காப்பதோடு,நமக்குத்தேவையானசகலபலங்கள்,சொத்துக்கள்,சுகங்களைத்தருவாள். இனிவேறுவழியில்லைஎன்றசூழ்நிலைஏற்படும்போது, இவளைஅழைத்தால், புதுப்புதுயுக்திகளைக்காட்டுவதோடு, முடியாததையும்முடித்துவைப்பாள்.

கறுப்புநிறமானவர். பயங்கரமானதோற்றம்கொண்டவர். இறந்தமனிதஉடலைஇருக்கையாகக்கொண்டவர். பாம்புகளைஉடலில்அணிந்திருப்பார், ஒட்டிப்போனமெலிந்தவயிறு, குழிவிழுந்தகண்களைக்கொண்டிருப்பார்.

தியானசுலோகம்

சூலம் க்ருபாணம் ந்ருசிர: கபாலம் தததீகரை
முண்ட ஸ்ரங் மண்டி தாத்யேய சாமுண்டா ரக்த விக்ரஹா
சூலம் சாதததீம் கபால ந்ருசிர: கட்கான்ஸ்வ ஹஸ்தம்புஜை.
நிர்மாம் ஸாபிமனோ ஹராக்ருதிதரா ப்ரேதே
நிஷண்ணசுவா!
ரக்தபா கலசண்ட முண்ட தமணீ தேவிலலா போத்பவா
சாமுண்ட விஜயம் ததாது நமதாம் பீதிப்ரணா சோத்யதா.

மந்திரம்

ஓம் சாம் சாமுண்டாயை நம:
ஓம் ஓளம் வாம் சாமுண்டா கன்யகாயை நம:

காயத்ரிமந்திரம்

ஓம் க்ருஷ்ண வர்ணாஹை வித்மஹே
சூல ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ சாமுண்ட ப்ரசோதயாத்

கன்னித்தன்மையை தாய்மைக்கு இட்டுச்செல்லலாம். அதற்கு அனுமதி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உண்டு. ஆனால்,கன்னித்தன்மையை களங்கப்படுத்தக் கூடாது. (அப்படி களங்கப்படுத்தினால் களங்கப்படுத்துபவனுக்கு மேற்கூறிய சப்தகன்னிகைகளின் வரங்களில் ஏதாவது ஒன்று மட்டுமாவதை இழந்தே ஆக வேண்டும் என்பது சாபம்) இவர்களின் அவதார நோக்கமும் தங்களுடைய முழுமையான சக்தியோடு விளங்கிடுதல் மற்றும் ஆண்மைசக்தி எனப்படும் சிவமூலத்தை துணையாகக் கொள்ளாததும் இவர்களின் சிறப்பாகும்.

சப்தகன்னியர்கள் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல;ஆண்களுக்கும் ஒரு பலமே!

சப்த கன்னியரை, அன்புடன் மனதால் நினைத்தாலே போதும். நம் அன்னையாக, உயிர் தரும் தோழியராக, அன்பும், அபயமும், அருளும் அற்புத தேவியர்.

0 கருத்துரைகள்:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms